Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2013

pannakot
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje; tych, którzy są wytworem świata, w którym żyją, i tych którzy są wytworem samych siebie, którzy choć świata nie zmienili, nie dali się zmienić światu. Oni chodzą po świecie a nie świat po nich.

Edward Stachura, Oto
pannakot
Przyjemność pisania jest niezastąpiona niczym.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik

August 02 2013

pannakot
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą. 
— Witold Gombrowicz
Reposted fromowlvision owlvision viamadreality madreality
pannakot
Ko­biety to ścieżki.. jed­ne pros­te i łat­we do przejścia, in­ne za­wiłe i wy­magające większe­go wy­siłku, by je prze­być..
Mężczyźni to podróżni­cy. Z tym że jed­ni gnają jak stru­sie pędzi­wiat­ry za­liczając jak naj­więcej pros­tych dróg, na których naj­szyb­ciej można się rozpędzić. Sa­mi właści­wie nie wiedzą dokąd zmie­rzają. Drudzy zaś roz­koszują się spa­cerem wśród tej za­wiłej, pot­ra­fiący dos­trzec przyd­rożne kierun­kow­ska­zy do choć częściowe­go zro­zumienia płci pięknej.. pot­ra­fią zachwy­cić się piękny­mi kra­job­ra­zami ko­biecych dusz.
Może za­leży ci na ciągłym zain­te­reso­waniu ko­lej­nych stad pędzi­wiatrów, może to dźwi­ga two­je poczu­cie włas­nej war­tości. Jeśli tak - płyt­ka jest ta two­ja war­tość i pełna kon­serwantów .
Mnie wys­tar­czy je­den podróżnik, choćby powłóczący no­gami włóczy­kij z majątkiem og­ra­niczającym się do kil­ku dro­biazgów niesionych w za­winiątku za­wie­szo­nym na pa­tyku. Je­den podróżnik z oczy­ma tak wrażli­wymi i bys­try­mi, że zdoła dos­trzec to co chcę mu dać, i roz­glądać się wśród pejzażu mo­jego wnętrza przez całe życie z zachwy­tem.
Reposted fromepidemic epidemic viamadreality madreality
pannakot
5871 ca81
Reposted fromfelicka felicka viamadreality madreality
pannakot
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viamadreality madreality
pannakot
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie - Ci którzy pasują do Twojego życia pojawią się sami i zostaną.
— Will Smith
Reposted fromhestjapa hestjapa viastonerr stonerr
pannakot
0323 0ee4 500
"Silence is the absolute poise or balance of body, mind and spirit. The man who preserves his self-hood is ever calm and unshaken by the storms of existence ... What are the fruits of silence? They are self-control, true courage or endurance, patience, dignity and reverence. Silence is the cornerstone of character."~Ohiyesa, Santee Sioux~
Reposted fromneurolog neurolog viastonerr stonerr
pannakot
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szerokich kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co  mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromlexxie lexxie viastonerr stonerr

July 29 2013

pannakot
(...)każdy mięsień aż drgał, żeby żyć i przeć naprzód.
— Jack Kerouac "W drodze"
Reposted fromstylte stylte viaForestMan ForestMan
pannakot
6186 30b2
pewnego dnia :)
Reposted fromIriss Iriss viaiamdreamer iamdreamer

June 30 2013

0611 36bc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaemciu emciu

June 26 2013

pannakot
3915 05fa
Feeling
4739 3327
Reposted fromamatore amatore viadiscort discort
pannakot
3689 d5fd
Reposted frommartynkowa martynkowa viafunkie-junkie funkie-junkie
pannakot
Wie pan, wszystko jedno czy ma się przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze ma się przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch "Bezpowrotnie utracona leworęczność"
Reposted frometerycznie eterycznie viastonerr stonerr
7499 78b1 500

panic-on-the-street-of-london:

“Self Portrait (Eyes Closed)”. Taken by Warhol in 1979.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamelanchujnia melanchujnia

June 25 2013

pannakot
3719 02a4
Reposted frombluecat bluecat viamelan melan
pannakot

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl